Un title page
Submenu Demo
Visitor your IP Your IP Address is 18.232.188.251 จำนวนผู้เยี่ยมชม   кҹšҧ ӹѡҹࢵ鹷֡Ҿ ࢵ 1          คน

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสลี หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง(วันยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ะกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม

หนังสือวิถีบ้านเฮา

รายงานผลปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี ๒๕๖๑

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 6-0015 สายถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 6-0015 สายถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์งบประมาณ ปี 2561 เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านต้นผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 6-0015 สายถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 6-0012 ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สายซอย 2 เทศบาลถึงหลังวัดพระธาตุมุงเมือง หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันายน ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี ๒๕๖๐

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในตำบลเจริญราษฎร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตาราง ปปช.07 (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๖)

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ เตาเดี่ยว)หมู่ที่ 4 บ.ห้วยเจริญราษฎร์ จำนวน 1 หลังและเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ไตรมาสที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(คะแนน)

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศใช้คู่มือสหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

รายงานงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แผนปฏิบัตืการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศแต่งตั้งผู้ควบคุมเว็บไซต์

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,5,8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 และโครงการโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3,4,8 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ หมู่ 4

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ด้วยการลงหินคลุก

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 2. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3,4,8 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหว

Un title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com