Un title pageวิสัยทัศน์การพัฒนา
เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเพรียงโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานงานประเพณี
มีมาตรฐานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
ตำบลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจ
๑) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม และได้มาตรฐาน
๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
๕) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม
๖) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบให้ครอบคลุม
๗) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชามเศรษฐกิจอาเซียน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑) ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน
๓) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่คู่สังคม
๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
๕) ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม
๖) ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
๗) ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชามเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น


กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๑) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๒) การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และการให้บริการด้านสาธารณสุข
๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
๕) การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) การจัดการเกี่ยวกับผลผลิต และสินค้าชุมชน
๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุกทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่นๆ
๒) บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่า และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๑) การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัย และบรรเทาสาธารณภัย
๓) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔) การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) พัฒนาการดำเนินงานขององค์กร และการให้บริการประชาชน
๓) การพัฒนาบุคลากร
๔) การพัฒนารายได้ และการจัดเก็บภาษี
๕) การพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคม ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำทางการเกษตร และระบบประปา

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒) การพัฒนาการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ
๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ส่งเสริมการกีฬา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การป้องกันโรค สถาบันครอบครัว
๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารองค์กร การปฏิบัติราชการ การบริการประชาชนให้ได้รับบริการ สะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
Un title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com