Un title page

 

 
 
นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
       
 
สำนักปลัดเทศบาล
 

นายยุทธนา จองอนันต์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฐานมาส สมวรรณ
นักวิชาการศึกษา

นายอณู อุตตะมา
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนิฤมน ต๊ะป้อม
บุคลากร
นางสุกัลยา จินตเกษกรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงฤทธิ์ เมืองมูล
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปราโมทย์ พุ่มทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายคำอ้าย คำแปง
คนงานทั่วไป
       
นายทรัพย์ ภาชนนทร์
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
นางสาวอภิญญา กันธิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
       
 
 
 
นางบัวเร็ว อามาตย์
จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป
 

Un title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com