Un title page

Un title page

กิจการสภา


1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.

อ่านรายละเอียด

2. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี

อ่านรายละเอียด

3. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

4. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

5. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป

อ่านรายละเอียด

6. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

7. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

อ่านรายละเอียด

8. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

9. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256

อ่านรายละเอียด

10. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

11. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

12. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

13. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป

อ่านรายละเอียด

14. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

15. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

16. ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

17. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

18. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

19. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

20. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

21. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

22. ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

23. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

24. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

25. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

26. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

27. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป

อ่านรายละเอียด

28. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

29. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

30. ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

31. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

32. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

33. คำสั่งอำเภอแม่ใจ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อ่านรายละเอียด

34. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป

อ่านรายละเอียด

35. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

36. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256

อ่านรายละเอียด

37. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

38. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป

อ่านรายละเอียด

39. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

40. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

41. ประกาศ​สภาเทศบาลตำบล​เจริญ​ราษฎร์​ เรื่อง​เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญ​ราษฎร์​ สมัย​สามัญ​ สม​ั​ย​ท

อ่านรายละเอียด

42. เชิญประชุมสภา​เทศบาลตำบล​เจริญ​ราษฎร์​ สมัย​สามัญ​ สมัย​ที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ พ.ศ.2563​

อ่านรายละเอียด

43. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

44. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

45. เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

46. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียดUn title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com