Un title page

Un title page

รายงานผลการปฏิบัติงาน


1. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านรายละเอียด

3. รายงานการสำรวจน้ำเสียในชุมชน

อ่านรายละเอียด

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านรายละเอียด

5. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการกิจด้านความปลอดภัยภัยทางถนน

อ่านรายละเอียดUn title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com