Style OptionsClose X
 • slider

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์

นายกเทศมนตรี

  นายสมบูรณ์ บัวเขียว
  นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์
  เบอร์ติดต่อ 081-5314663

ปลัดเทศบาล

  นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์
  ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
  เบอร์ติดต่อ 0636761758การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลหัวข้อการประเมิน ITA


ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างหน่วยงาน

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A

09. Social Network


แผนการดำเนินงาน

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. นโยบายการไม่รับของขวัญ

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย